Интерн аты-жөні____________________________________топ №________Мерзімі _______________________Емдеу мекемесінің атауы_____________________________

Дағдылар тізімі Критерии, соответствующие баллам Семинар
«90-100 б» - үздік «75-89 б»--жақсы «50-74» -қанағаттанарлық «49 және төмен»- қанағаттанарлықсыз 1 сем-р 2 сем-р 3 сем-р 4 сем-р
Ауызша сұрау, талқылау Бағдарламаоық материалды толық меңгерген. Дайындық кезінде қосымша әдебиетті қолданды. Оригиналды ойлай білді. Бағдарламаоық материалды толық меңгерген. Оригиналды ойлай білді. 60% аз бағдарламалық материалды меңгерді,оқытушымен көрсетілген қателерді өз алдына жөндеу қабілеттілігі көрсетті . 50% және одан аз бағдарламалық материалды меңгерді, негізгі әдебиетпен толық емес жұмыс жасады.
Жауаптары қолданатын терминдердің байлығымен және нақтылығымен ерекшеленеді, материал ретпен, логикалық баяндалады Жауаптарында маңызды дәлсіздіктерді жібермейді, материал ретпен, логикалық баяндалады. Жауаптарында қате жіберушілік бар, материал нақты және логикалық емес баяндалады Жауаптарында бағдарламадағы тапсырманы орындаудағы әдейі қателіктер жіберіледі.
Презентациялардың ақпараттылығы, эффективтілігі Семинардың тақырыбы бойынша барлық керекті ақпарат берілген. Мазмұны ретпен, логикалық манерамен құрастырылған. Семинардың тақырыбы бойынша барлық керекті ақпарат берілген, бірақ ұсақ дәлсіздіктермен. Мазмұны ретпен, логикалық манерамен құрастырылған. Семинардың тақырыбы бойынша барлық керекті ақпарат берілгенжәне ретсіз, үлкен қателіктер жіберілген Семинардың тақырыбы бойынша ақпарат толық берілмеген
Презентацияның дұрыстығы ҚР ДСМ клитникалық хаттамаларына және қазіргі заманғы ғылыми әдебиет м әліметтеріне сәйкес келеді. Дәлелдік деңгейі немесе сапалығы бойынша түсініктің көрінуі Кейбір мәліметтер корректті емес фактілер негізінде құрастырылған. Нет полного понимания уровня или качества доказательств Семинадың тақырбын толық емес түсіну, кейбір қорытындылар толық емес дәлелденбеген. Берілген ақпарат ескі мәліметтерген негізделген, дәлелденбеген немесе дұрыс емес. Дәлеледеу деңгейі мен сапасын толықтай түсінбейді.
Логикалылығы және реттілігі Логикалық және ретті баяндалған, ішкі бірыңғайлығы бар, баяндаманың жағдайы бірінен-бірі шығады және логикалық өзара байланысқан Баяндаманың жағдайы бірінен-бірі шығады және логикалық өзара байланысқан, бірақ нақты емес жайлар бар Баяндамада реттілік пен логикалық жоқ, бірақ негізгі ойды табуға болады. Біреуінен екіншісіне секіреді, негізгі ойды қағып алу мүмкін емес.
Презентацияның көрнекілігі және сапасы, баяндаушыны бағалау Корректті, барлық мүмкіндіктер орнымен қолданылған, Power Point, материалды толық меңгеру, сенімді баяндау үлгісі Көп ақпара немесе көрнекі материалдар толық қолданылмаған, материалды толық меңгермеу Көрнекі материалдар ақпаратты емес, сенімді емес баяндайды Материалды меңгермеген, баяндай алмайды
Белсенділігі Жоғары Жеткілікті Жеткілікті емес Енжар
Тестілеу нәтижелері (100 тест, әр тестке 1 балдан) 90-100 тестке дұрыс жауап берді 80-89 тестке дұрыс жауап берді 60-74 тестке дұрыс жауап берді Ответил на 59 тест және одан да аз жауап берді
БАЛЛ ҚОСЫНДЫСЫ:
СЕМИНАРДЫҢ БАҒАСЫ (СБ) = БАЛЛ ҚОСЫНДЫСЫ/N, N – БЕРІЛГЕН СЕМИНАР БОЙЫНША ДАҒДЫЛАР САНЫ
Оқытушы қолы

Тақырыптық/клиникалық талдаудың және тәжірибелік дағдылардың балдық-рейтингтің бағасы (максималды 100 балл)Ф.И.О______________________________________ тобы_______Емдік мекеменің атауы және адресі (толық)__________________________________________________

Қаралған науқас:стационар/полиция/ жедел жәрдем(астын сызу)Бұл:Жаңа науқас/стационар науқасы(астын сызу)

Балл Тәжірибелік дағдылар Балл критерийлері 1бағана/1 тәжірибелік сабаққа
«90-100 б» - үздік «75-89 б»--жаксы «50-74» -қанағаттанарлық «49 және төмен»- қанағаттанарлықсыз
1. Науқастың шағымдарын баяндады Қысқа және нақты Шамадан тыс көп Көп сөзді, қайталанадй, жіберулер бар Нашар, керексіз фактілермен
2. Өмір анамнезін баяндады Қысқа және нақты Шамадан тыс көп Аталған мәселеге қатысы жоқ мәліметтер Нашар
3. Anamnesis morbi баяндады Қысқа және нақты Шамадан тыс көп Толық мағлұмат жоқ Нашар
4. Физикалық тексерудің реттілігі және дұрыстығы Реттілігін сақтай отырып орындайды, орындау техникасының нақты іріктелген сенімділігі Реттілігін біледі, қарап-тексеруде дайындық пен орындаушылық дағдыларын көрсете біледі Ретсіз, сенімсіз, тексеру дағдыларын толық меңгермеген, негізгі зерттеулерді қосудан бас тартады. Физикалық тексерудің реттілігін және техникасын білмейді
5. Эффективтілігі Негізгі физикалық мәліметтерін және бөлшектерін көрсетті Негізгі симптомдарды анықтады Мәліметтер толық емес. Мәліметтер дұрыс емес
6. Анықталған мәліметтерді сараптау ептілігі Анықталған симптомдаға байлансты тексеру ретін өзгертеді, нақтылайды, көріністерін бөлшектейді Ұқсас өзгерістері бар ауруларды нақтылаусыз және көріністерінің ұсақтарынсыз ойластырады Сұрау және физикалық тексеру кезіндегі алынған мәліметтерді науқасқа қолдана алмайды Анализді дұрыс жүргізбесе
6. 7. Қатынаста керекті жол, науқаспен контакт Науқастың сенімін аулады Науқасты жайғастырды Оң эмоциялар аз Мейірімсіз, тынымсыз
8. Алдын ала диагноз Дұрыс, нақты, дәлауру көріністерін негіздеді. Ең маңызды мәселелерді ажырата алады Аздаған қателермен Бірен-саран негіздеді Негіздеге жоқ
9. Тексеру жоспары Сауатты және логикалық Жеке нақсыздықтар болды Бірен-саран дұрыс емес Дұрыс емес
10. Лабораторлық анализдердің интерпретациясы Нақты және дұрыс интерпретациялады Аздаған қателіктер Қателері көп Өзгерістерді анықтаған жоқ
11. Аспаптық зерттеу әдістерін интерпретациялау Нақты және дұрыс интерпретациялады Аздаған қателіктер Қателері көп Өзгерістерді анықтаған жоқ
12. Дифференциалды диагностика Нақты және толық көлемде Жеке нақсыздықтар болды Толық емес Жүргізе алмады
13. Емдеу жоспары Сауатты и логикалық Жеке нақсыздықтар болды Қателері көп Дұрыс емес
14. Препараттарды таңдау және оларды дозалау Көрсеткіштерге сай келді және дозаларды дұрыс көрсетті Көбісін дұрыс таңдады, дозаларында нақсыздықтар болды Қосарланған препараттар көп, дозаларды нашар біледі Препараттар мен олардың дозаларының көп бөлігін білмеді
15. Нәтижесі және болжамы Дұрыс және толық көлеммен Жеке нақсыздықтар болды Түсінігі бар Білмеді немесе нашар білді
16. Медициналық құжаттарды толтыру Толық, өз кезегінде фокусты ауру тарихы Жүйеленген, бірақ жиі басқа ақпаратпен Жүйеленген, бірақ жіберулер көп Толық емес, едәуір кемшіліктері бар
17. Емшара дағдылары Емшара дағдылары, сенімді, қатесіз орындайды Негізгі дағдыларда компетентті, бірақ оқытушы бақылауымен ғана орындайды Күштемемен аздап біледі Нашар, ешқандай күштеме жақсарта алмады
18. Оперативті дағдылар Бағдарламамен қарастырылған оперативті дағдыларды өздігімен орындай алады. Жеткілікті көлемде игерген, жақсы ассистент, бірақ өзі жасай алмайды Оперативті дағдыларды тек оқытушының көмегңмен ғана орындай алады Оперативті дағдыларды меңгермеген, көп принципиалды қателіктер жібереді
ҚОРЫТЫНДЫ БАЛЛ:
КЛИНИКАЛЫҚ ТАЛДАУҒА БАҒА (КТБ) = БАЛЛ ҚОСЫНДЫСЫ/N, мұндағы N – ОРЫНДАЛҒАН ДАҒДЫЛАР САНЫ
Оқытушы қолы

Коммуникативті дағдылардың балдық-рейтингтік бағасы (максимальді 100 балл)


2718511982417411.html
2718535017593174.html
    PR.RU™