ЗАВДАННЯ

до курсової роботи студента

(П., І., Б. студента)

Темакурсової роботи_

Строк здачі студентом закінченої курсової роботи _ Вихідні дані до курсової роботи_

Зміст питань, які підлягають розробці в курсовій роботі

Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Керівник курсової роботи

(підпис, П., І., Б. вчене звання та посада керівника)

Завдання прийнято до виконання_

(підпис студента, дата)


Додаток 1

Зразок орієнтованого календарного плану підготовки курсової роботи

Орієнтований календарний план підготовки курсової роботи

№ з/п Найменування робіт Строки виконання Відмітка про виконання
Вибір теми
Складання і затвердження плану курсової роботи
Вивчення літератури за темою роботи
Визначення завдань і методів дослідження
Організація і проведення власних досліджень
Написання розділів курсової роботи
Формулювання висновків
Оформлення курсової роботи
Подання курсової роботи керівнику на перевірку
Доопрацювання курсової роботи студентом (у разі потреби)
Подання курсової роботи для одержання дозволу на її захист

Студенткурсу групи_(підпис, П., І., Б. студента)

Керівник

(підпис, П., І., Б., вчене звання та посада керівника)


Додаток 2

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра маркетингу


2716058263583444.html
2716091323513041.html
    PR.RU™