Середнє -2.2; -1,4. Середнє -2.2; -1,4.

= -2.2″, = -1.5″, r = - 1.8″ >‌ ‌‌‌ і ∆r = - 1.7 >

Поправка до відліку. Таблиця 3.3,б.

Відлік по мікрометру - Nі
Поправка до відліку –δ r
-0,2 -0,4 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 -1,3 -1,4 -1,6 -1,8

Значення Рена визначають згідно із залежністю

r = (3.9)

де відлік на шкалі мікроскопа молодшим штрихом відносно зображення штриха круга , який суміщено з нульовим штрихом шкали; - номінальне значення ціни поділки круга; - кількість установлень круга. Рен визначають на різних ділянках круга, виконуючи прямий та зворотний ходи, переставляючи для цього круг на 45° , наприклад, у прямому ході 0°, 45°, 90° і т.д., а у зворотному – 330°, 285°, 240° і т.д. Номер штриха круга на кожному установленні встановлюють поворотом алідади або круга, точно суміщаючи навідним гвинтом алідади зображення потрібного штриха круга з нульовим штрихом мікроскопа. Відлічують положення молодшого штриха круга на шкалі.

В теодолітах типу Т5 (3Т5КП) значення rср не повинно перевищувати 3″.

Таблиця 3.4

Результати визначення Рену мікроскопа зі шкалою теодоліта 3Т5КП № 2773 ( прямий хід ) .

Значе-ння круга Відлік по шкалі bі Рен r = 60- bі Поправка за Рен
при відліку ∆υ Поправка до відліку δ= ∆υ ×r ср / υ
59,8′ +0,2′ 10′ +0,03′
59,9 +0,1 20′ +0,06
59,7 +0,3 +0,10
59,8′ +0,2 +0, 13
59,9 +0,1 +0,16
59,8 +0,2 60′ +0,19
59,8 +0,2
59,8 +0,2

= × Σ r = 0,19′, Σ r = + 1, 5′.

При великих значеннях Рена у відлік по шкалі ∆υ вводять поправки

δі= ∆υ ×rср / υ , (3.10)

де υ – ціна ділення лімба.

Приклад обчислення поправки за Рен:

1. Відлік по горизонтальному кругу складає 112°46,4′.

2. Поправка за Рен δі = (+0,19) × 46,4 ′ / 60′ = + 0,15′.

3. Виправлений відлік 112° 46,6′.

3.3. Порядок виконання лабораторної роботи .

1. Накреслите принципову оптичну схему теодоліта з двостороннім оптичним мікрометром з клинами (або зробіть ксерокопію з рис.3.1).

Опішите основні деталі, які складають цю систему.

2. Накреслите оптичну схему мікрометра з клинами (рис 3.2,а,б,в) або зробіть ксерокопію і опишіть основні деталі, що складають цю систему.3. Нарисуйте поле зору мікроскопа двостороннього оптичного мікрометра і дайте опис прикладу відлічування в теодоліті 3Т2КП.

4. Виконайте випробування похибок суміщення штрихів двостороннього оптичного мікрометра (п. 2.2) і виконайте оцінку точності отриманих значень.

5. Виконайте випробування Рену оптичного мікрометра (п. 2.3 ) і наведіть приклад обчислення поправки за Рен.

6. Дайте висновок про стан і точність відлічування оптичним мікрометром.

3.4. Контрольні запитання.

1. Для якої цілі застосовують двосторонній оптичний мікрометр?

2. Які основні деталі містить двосторонній оптичний мікрометр?

3. Який порядок відлічування в теодоліті 3Т2КП?

4. Як визначається середня квадратична похибка суміщення штрихів оптичного мікрометра?

5. Що називають Реном оптичного мікрометра і як його визначають?

6. Як враховують результати визначення Рену оптичного мікрометра і коли його виправляють у майстерні?


2715465046662256.html
2715536407764021.html
    PR.RU™