C)арызды қабылданғаннан және істі қозғағаннан кейін судья іс қарауға істі әзірлейді

D)прокурордың талабы бойынша

E) судьяның еркіне байланысты

F) басқа соттың сот тапсырмасы бойынша

G) сот төрағасы тапсырмасы бойынша

Н) әрбір іс бойынша

15 Талап қоюшының арнайы құқықтары:

A)Талаптың негізін, пәнің өзгертуге , талап мөлшерін өзгертуге , талаптан бастартуға

B)Іс материалдармен таныспауға

C)Сарапшының қортындысымен келіспеуіне

D)Талаптың негізін, пәнің өзгертуге, талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бастартуға, талапты қайтаруын сұрауға және бітім келісімге келуге

E) Сот отырысында дөрекі сөйлеп, сот отырысына қатыспауға

F) Талапты қайтаруын сұрауға және бітім елсімге келуге

G) Жауапкердің адвокатын сот отырысына кіргізбеуге

Н) Судьяға қарсы келуге

16 Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталуы негіздерін атаңыз

A)Істін аяақталуына заңцы мүдденің болуы

B)Талап қоюшымен мемлекеттік бажды төлеу

C)Азаматтық іс жүргізу нормасы

D)Сотга істің аяақталуы

E) Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік

F) Іс жүргізу міндетгері мен құздыктары

G) Сотга істі қозғалуы

Н) Заңды деректер

17 Істі сотта қарауға дайындау жүргізіледі:

A)Судьямен

B)Куәлардан жауап алудан

C)Адвокатпен

D)Сот отырысының хатшысымен

E) Сот приставымен

F) Істі сотта қарауға дайындау судьямен жүргізіледі

G) Судьяның көмекшісімен

Н) ҚР АІЖК-нің нормаларына сәйкес істі сотга қарауға дайындау судьямен жүргізіледі

18 Істердің қандай санаты ерекше талап қоюмен іс жүргізудегі істер:

A)бала асырап алу туралы

B)прокурордың жүгінуі бойынша лауазымды адамдардың іс-әрекетгерін заңсыз деп тану туралы

C)мемлекеттік органдардың шешімдері мен әрекеттеріне дау айту туралы

D)әрекетке қабілетсіз деп тану туралы

E) мүлікті бөлу туралы

F) заңды тұлғаның банкроттығы туралы

G) нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы

Н) ата-аналық құқықтарынан айыру туралы19 Азаматтық істер бойынща сот қаулылары:

A)Нұсқау

B)Ұсыныс

C)Үкім

D)Ескерту

E) Ұйғарым

F) Қаулы

G) Шешім

Н) Шарт

20 Сырттай іс жүргізу тәртібі:

А) Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске қатысушы адамдардың дәлелдерін ескереді

В) Тек қана дыбыс жазбаларын жария ету, бейнежазбаларды, киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу

C)Дәлелдеменің жалғандығын мәлімдеу

D)Сот сыртгай іс жүргізу тәртібімен сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады

E) Сарашиы қорытындысын зерттеу

F) Ішкі істер министрлігінің рұқсатымен аппеляциялық арыздар қаралады

G) Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен істі қарау кезінде іске қатысушы
адамдар берген дәлелдемелерді зерттейді, олардың дәлелдерін ескереді және
сыртгай шешім деп аталатын шешім шығарады

Н) Іс мәні бойынша шешілмейтін бірінші сатыдағы сот актісі ұйғарым тұрінде шығарылады

21 Кассациялық сатысында істі қарау барысындағы іс-әрекеттер:

A)төрағалық еіуші сот отырысын ашады және қандай істің, кімнің шағымы немесе наразылығы бойынша және қандай соттың қаулысына орай қаралуға жататынын хабарлайды

B)сот істі бірінші сатыда мәні бойынша қарап, шешім шығарады

C)іске қатысушы тұлғалар дәлелдемелерді жинап, сотқа ұсынады

D)сот отырысына келгеи, іске қатысушы тұлғалар мен өкілдер түсініктеме береді, іске қатысушы тұлғалардың өтініштері шешіледі

E) іс бойышна куәлар айғақгар береді

F) сарапшы сараптама өткізеді

G) кассациялық сатыдағы сотта істі алқа құрамынды қарайды судьялардың
біреуі істі баяндайдыН) сот тапсырмалары басқа соттарға жіберіледі

22 Қадағалау тәртібімен өтініштерді, наразылықтарды қарайтын сот:

A)Облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі қадағалаушы сот алқасы

B)Облысшқ сотьшьщ қадағалау сот алқасы

C)Сот жүйесінің облыстық соттары

D)Облыстық сотының азаматтықжәне қылмыстық істер жөніндегі қадағалаушы сот алқасы

E) Облыстық және оларға теңестірілген соттар

F) ҚР Жоғарғы Соты


2712990700513933.html
2713030786145681.html
    PR.RU™